STATUES (In Swedish)


§ 1.    Föreningens namn

Föreningens namn är Frosinisällskapet, förkortat FS.

På engelska: The Frosini Society.

§ 2.    Föreningens målsättning.

Frosininsällskapet har till ändamål att sammansluta dragspelare och dragspelsintresserade som vill träffas, utföra, bevara och sprida den gamla dragspelsmusiken så som den representeras av Pietro Frosini, Guido och Pietro Deiro, Ragnar Sundquist, Olle Johnny m. fl.


FS skall verka för att sällskapets medlemmar på olika sätt kan träffas och ta del av den gamla dragspelsmusiken - samt upprätthålla ett gott musikaliskt kamratskap.


FS skall stödja dragspelande ungdomar i deras utveckling.

§ 3.    Medlemskap

Medlemskap har den rätt till som är intresserad av den gamla dragspelsmusiken samt betalat medlemsavgift för året’

§ 4.    Hedersmedlemskap

Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar.

Årsmötet har rätt att utse hedersmedlemmar.

Hedersmedlemskap gäller från utnämnandet på livstid.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 5.    Styrelsen

a) Styrelsen består av de fem uppräknade medlemmarna nedan, med respektive mandatperioder.


b) Vid första årsmötet 2007-06-30 (föreningens bildande) väljs styrelsemedlemmar på mandatperioder inom parentes i syfte att vid kommande årsmöten undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt.


Ordförande väljs på 2 år (3 år vid årsmöte 2007) eller vid närmaste styrelsemöte om han själv valt att avgå. Avgår ordföranden före mandatperiodens utgång, inträder vice ordföranden i hans ställe.

Vice ordförande väljs på 2 år.

Kassör väljs på 2 år.

Sekreterare väljs på 2 år.

Vice sekreterare väljs på 2 år.


c) Styrelsesuppleanter väljs på 1 år vid årsmöte. Suppleant äger vid styrelsemöte yttranderätt men ej rösträtt.Avgår vald styrelseledamot före mandattidens slut inträder suppleant i hans ställe i den turordning kvarvarande i styrelsen bestämmer vid årsmötet. Mandattiden är till närmast kommande årsmöte.


d) Regionindelning och regionala ombud utses av styrelsen som även beslutar om deras arbetsuppgifter.

§ 6.    Verksamhets- och räkenskapsår

Omfattar tiden 1/1 till 31/12.

§ 7.    Revisorer

(en st) och en suppleant utses av årsmötet för tiden fram till nästa.

§ 8.    Revision.

Revisorerna skall av styrelsen erhålla föreningens:årsmöte.


1. Räkenskaper

2. Årsmötes- och styrelseprotokoll

3. Medlemsmatrikel

4. Övriga handlingar som begärs av revisorerna senast en månad före årsmötet.


Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 9.    Firmateckning

Kan göras av ordförande eller kassör som båda oberoende av varandra äger rätt att teckna föreningens firma. Innan så sker skall ordförande och kassör vara överens om det penninguttag som behöver göras.

§ 10.    Årsmöte

Är räkenskaps- och verksamhetsåret hålls året efter, senast under augusti månad på dag och plats som beslutas av styrelsen.

§ 11.    Rösträtt

På årsmötet har den medlem som i föreskriven tid, dock senast en vecka före årsmötets genomförande, betalat sina avgifter till föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.


Rösträtten är personlig och får inte överlåtas. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§ 12.    Motioner och förslag

Ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte. Styrelsen kan vid förslag inkomna senare än 30 dagar före årsmöte eller vid uppkomna förslag direkt på årsmöte skjuta fram omröstning och beslut till ett extra årsmöte, alternativt till nästa ordinarie årsmöte. Detta i syfte att ge styrelsen rimlig beredningstid.

§ 13.    Extra årsmöte

Kan inkallas av styrelsen.


a) Styrelsen är skyldig att kalla till årsmöte när: -revisorerna med angivande av skäl så kräver. -minst ¼ av medlemmarna så begär.


b) Underlåter styrelsen att inom en månad kalla till extra årsmöte får den eller de som krävt mötet kalla till detta.


c) Kallelse och dagordning skall utskickas minst en månad före årsmöte.

§ 14.    Beslut och omröstning.

a) Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop), eller efter votering (omröstning) om sådan begärs. Besluten bekräftas med klubbslag.


b) Vid omröstning som inte gäller val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.


c) Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 15.    Ändring av stadgar

Kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten.

§ 16.    Föreningens upplösning.

Föreningen kan upplösas efter enhälligt beslut av styrelsen. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två ordinarie möten med minst ett års mellanrum. Styrelsen beslutar då om disposition av föreningens tillgångar.

§ 17.    Stadgarnas tillgänglighet.

Ordföranden och sekreteraren skall se till att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna.Färjestaden 2020-08-10

Sigrid Öjefelt, suppleant